Rapport om kulturskapares förutsättningar att utöva sina yrken, spänningsfältet mellan rollen som kulturskapare och företagare samt bristen på relevanta stödinsatser för denna yrkesgrupp.

Skapande Kärnan i kulturella och kreativa näringar - strukturella hinder för yrkesutövande

Hösten 2021 släppte Capellagården, Transit och Artifex en rapport om kulturskapares förutsättningar att utöva sina yrken, spänningsfältet mellan att vara kulturskapare och företagare samt bristen på relevanta stödinsatser för denna yrkesgrupp. Rapporten målar en bild över hur den yrkesverksamma kulturskaparens arbetsliv ser ut och de strukturella hinder som många möter. Rapporten bygger både på egna erfarenheter och tidigare forskning.

Under flera år har vi arbetat som stödfunktion för den skapande kärnan i kulturella och kreativa näringar (KKN). Genom vårt arbete har vi sett hur näringen utvecklats i stort och hur villkoren för den yrkesverksamma kulturskaparen, konstnären och hantverkaren inom sektorn börjat problematiseras på en bredare front. Genom vårt arbete har vi samlat på oss praktisk erfarenhet av att utveckla relevant stöd till den skapande kärnan och förstå utmaningarna utövarna ställs inför i sina kulturella och kreativa verksamheter. För att kunna ge ett relevant stöd behöver vi förstå målgruppen och se de konfliktytor som finns, här finns det mer att göra.

I denna text delar vi med oss av våra erfarenheter och viktiga insikter genom att beskriva de problembilder och strukturella hinder kulturskapare möter i sitt yrkesutövande. Texten vill vara en hjälp att sprida kunskap och perspektiv på den skapande kärnan i KKN, både för dig som är yrkesverksam kulturskapare och för dig som jobbar gentemot kulturella och kreativa näringar.

Olof Svensson, Capellagården
Peter Gahnström, Transit Kulturinkubator
Mia Lindgren, Artifex

Texten är framtagen inom ramen för projektet Skapande kärnan i kulturella och kreativa näringar. Projektet ska dels lyfta och utveckla relevanta metoder och insatser som stärker den yrkesverksamma kulturskaparen, konstnären och hantverkaren i sitt företagande. Utöver det ska projektet belysa strukturella hinder som de yrkesutövande stöter på. Projektet pågår till 2023 och drivs av Capellagården, Transit Kulturinkubator och Artifex med finansiering från Region Kalmar.

Ladda ned rapporten >>

Följ projektet >>

Passionen, pengarna och försörjningspaletten

I juni 2022 släppte Projektet "Skapande kärnan i kulturella & kreativa näringar" en rapport om kulturinkubatorernas roll inom den kulturella och kreativa sektorn. Författare är Ann-Sofie Köping Olsson, lektor vid Södertörns högskola och projektets följeforskare.

Forskningsrapporten undersöker kulturinkubatorer och det sammanhang - kulturens ekologi och ekonomi - som de befinner sig i. Ann-Sofie Köping Olsson har intervjuat företrädare från tre inkubatorer som riktar sig till kulturskapare och konstnärer: Kulturinkubatorn Kreativa Öland, Transit Kulturinkubator och Artifex på Stenebyskolan. Hur ser de på det dagliga arbetet, deras relationer till kulturskaparna och till finansiärerna.

"För de kulturinkubatorer som ingått i denna studie kännetecknas arbetet av ett relationellt perspektiv med ett dialogiskt förhållningssätt, menar Köping Olsson. Kulturinkubatorerna skapar förutsättningar för kulturskaparen att identifiera sig som konstnär och företagare tillsammans med andra genom möjligheten att samtala och lyssna till många olika röster om kulturföretagande."

Rapporten diskuterar även hur man kan förstår inkubatorernas roll ut ett större samhällsperspektiv.

"Kulturinkubatorerna verkar ha en roll att fylla genom sin förmåga att navigera mellan olika institutionella logiker. De medverkar både till kulturskaparnas förutsättningar att förbli passionsdrivna kulturföretagare och till att kulturen och konsten kan bidra till olika samhällsvärden, skriver Köping Olsson."

Ladda ned rapporten >>

Följ projektet >>